CE này chỉ có thể nhận được thông qua việc tăng Mức độ gắn bó với Jaguar Man lên 10. Nó đã được giải phóng cực đại sẵn.

Hiệu ứng

Busterup.png
Hiệu ứng
Khi được trang bị cho Jaguar Man,
Increase Buster Card performance of all allies by 15%.

Thông tin chi tiết

───ジャガーは暗がりに潜み、目を輝かせる。

ジャガーは死である。
ジャガーは牙である。
ジャガーは爪である。
ジャガーは不意の死、恐怖、避けられざる痛みである。
ジャガーは密林そのものの顕れである。

すなわち時には恵みでもある。
命を奪い、時には育む自然そのものを司るがゆえに、
ジャガーは原初の“火”を人に与えたと伝えられる。

与えた?

ジェ語族先住民の伝承に依るならば、
人類は盗み取ったのだ。
畏怖すべき自然から、大いなる智慧と力を。

Báo là kẻ mang lại chết chóc.

Báo có răng nanh. Báo có vuốt sắc. Báo là cái chết bất ngờ, sợ hãi tuyệt vọng và những cơn đau đớn tột cùng. Báo chính là hiện thân cho sức mạnh của rừng xanh.

Nhưng mà, báo cũng là hiện thân cho những điều tốt lành. Có lúc, báo tước đi sinh mệnh. Nhưng cũng có lúc, báo trao tặng những điều tốt đẹp của tự nhiên cho muôn loài. Đó là lý do báo đã tặng "ngọn lửa đầu tiên" cho nhân loại.

Tặng sao?

Nhưng mà, theo như truyền thuyết của bộ tộc Je thì, chính nhân loại đã đánh cắp ngọn lửa đấy. Nhân loại đã đánh cắp vô số thứ từ mẹ thiên nhiên để đoạt lấy trí tuệ và sức mạnh.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.