FANDOM


Hiệu ứng

Busterup
Hiệu ứng thường
Tăng tính năng thẻ Buster của người đeo thêm 15%.
Hiệu ứng sau khi tiến hóa tối đa
Tăng tính năng thẻ Buster của người đeo thêm 20%.

Thông tin chi tiết

自然の嬰児は呼びかける。

大気に満ちるマナよ、徒に力を。

Tiếng gọi nơi đứa trẻ đến từ tự nhiên.

Hỡi Mana ngập tràn trong không khí, hãy trao ta sức mạnh của ngươi.


Những thẻ có hiệu ứng tương tự

Bản mẫu:Similarce

Thông tin bên lề

Thực hiện

  • Dịch: Nguyễn Phúc Thịnh
  • PR: Âm Châm
  • Trình bày: FGO Wikia Eng, Âm Châm
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.