FANDOM


CE này chỉ có thể nhận được khi Triệu hồi bằng Điểm bạn bè.

Hiệu ứng

Quickup
Hiệu ứng thường
Tăng tính năng thẻ Quick của người đeo thêm 8%.
Hiệu ứng sau khi tiến hóa tối đa
Tăng tính năng thẻ Quick của người đeo thêm 10%.

Thông tin chi tiết

十字架を模し、霊的干渉力に重きを置いた悪魔祓いの護符の一種。 Một loại bùa chú trừ tà mô phỏng thập tự giá và chú trọng vào việc can thiệp tinh thần.


Những thẻ có hiệu ứng tương tự

Bản mẫu:Similarce

Thông tin bên lề

Thực hiện

  • Dịch: Nguyễn Phúc Thịnh
  • PR: Âm Châm
  • Trình bày: FGO Wikia Eng, Âm Châm
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.