Shielddown.png
Lời Thề Của Thánh Nữ C
Giảm khả năng phòng thủ của một kẻ thù trong 3 lượt.
Loại bỏ buff của kẻ thù đó.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Defensedown.png Defense - 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 30%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
Marthaicon.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.