FANDOM


NPturn
Lời Phép Rửa Tội B+
Sạc thanh NP bản thân mỗi lượt trong 5 lượt.
NpChargeDrain Giảm vạch NP của kẻ địch có đặc tính Tử linh hoặc Ác ma đi 1.
Cấp 12345678910
Npgainturn NP + 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Thời gian chờ 12 1110
Servant sở hữu kĩ năng
Amakusaicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.