FANDOM


Startnp
Lời Phép Cao Tốc A
Sạc thanh NP bản thân.
Cấp 12345678910
NpCharge NP + 55%57.5%60%62.5%65%67.5%70%72.5%75%80%
Thời gian chờ 10 98
Servant sở hữu kĩ năng
Paracelsusicon

Startnp
Lời Phép Cao Tốc B+
Sạc thanh NP bản thân.
Cấp 12345678910
NpCharge NP + 54.5%57%59.5%62%64.5%67%69.5%72%74.5%79.5%
Thời gian chờ 10 98
Servant sở hữu kĩ năng
AvicebronIcon

Class-Caster-Silver

Avicebron

3✪


AvicebronIcon
Tên tiếng Nhật
アヴィケブロン
ATK HP
1,184/6,376 1,796/9,981
ATK lvl 100 HP lvl 100
8629 13533
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Nhân Trật tự・Trung dung
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Hình người, Nam, Servant, Yếu thế trước Enuma Elish Gây sát thương lên toàn bộ kẻ địch.
(Tác dụng phụ) Tăng khả năng sạc NP toàn đội trong 3 lượt.
Thẻ mệnh lệnh: QAAAB
Loại thẻ Bảo Khí :
Buster

Startnp
Lời Phép Cao Tốc E
Sạc thanh NP bản thân.
Cấp 12345678910
NpCharge NP + 50%52.5%55%57.5%60%62.5%65%67.5%70%75%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Hansicon

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.