FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 15:24, ngày 30 tháng 5 năm 2018Philongrobo (tường | đóng góp)‎ . . (487 byte) (+487)‎ . . (Tạo trang mới với nội dung “{{activeskillpage |servanticons = {{Rama}} |img = guts |name = Lời Nguyền Li Biệt |rank = A |effect = {{Seffect|Gutsstatus}} Nhận trạng thái h…”)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.