Guts.png
Lời Nguyền Li Biệt A
Gutsstatus.png Nhận trạng thái hồi sinh 1 lần, kéo dài 3 lượt. (Hồi sinh với 1000 HP.)
Hồi HP cho bản thân.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
HealEffect.png HP hồi + 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 3000
Thời gian chờ 9 8 7
Servant sở hữu kĩ năng
Ramaicon.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.