<tabber> Hạng A=

CritGen.png
Lời Khuyên Khởi Hành A
Tăng khả năng tạo sao của toàn đội trong 3 lượt.
Xóa bỏ debuff của toàn đội.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Stargainup.png Tỉ lệ
tạo sao +
30% 32% 34% 36% 38% 40% 42% 44% 46% 50%
Thời gian chờ 8 7 6
Servant sở hữu kĩ năng
Icon Servant 192.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.