FANDOM


NPturn
Lời Cầu Nguyện Của Đức Tin C
Npgainturn Sạc thanh NP toàn đội thêm 10% mỗi lượt trong 3 lượt.

Tăng sát thương NP toàn đội trong 3 lươt.

Cấp 12345678910
Nppowerup Sát thương NP + 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Thời gian chờ 9 87
Servant sở hữu kĩ năng
Icon Servant 195

Class-Foreigner-Gold

Abigail Williams

5✪


Icon Servant 195
Tên tiếng Nhật
アビゲイル・ウィリアムズ
ATK HP
1870/12100 2019/13770
ATK lvl 100 HP lvl 100
13245 15086
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Địa Hỗn độn・Ác
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Thần tính, Địa hoặc Thiên, Nữ, Hình người, Servant Xóa buff của một kẻ địch. [Hiệu ứng này kích hoạt trước]
Gây sát thương lên kẻ địch đó.
(Tác dụng phụ) Giảm tỉ lệ chí mạng của kẻ địch đó trong 1 lượt.
Thẻ mệnh lệnh: QAAAB
Loại thẻ Bảo Khí :
Buster

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.