FANDOM


Supression
Lời Cảnh Báo Đến Vua Hiệp Sĩ B
Loại bỏ buff của kẻ địch.
Giảm cơ hội gây sát thương chí mạng của kẻ địch trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Critchndown Cơ hội chí mạng - 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Tristanicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.