Supression.png
Lời Cảnh Báo Đến Vua Hiệp Sĩ B
Loại bỏ buff của kẻ địch.
Giảm cơ hội gây sát thương chí mạng của kẻ địch trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Critchndown.png Cơ hội chí mạng - 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 20%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
Tristanicon.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.