FANDOM


Atk def up
Lưu Truyền Máu Tươi A+
Tăng phòng thủ bản thân trong 3 lượt. UpgradeIconText
Tăng sức tấn công của bản thân trong 3 lượt. UpgradeIconText
Cấp 12345678910
Defenseup Phòng thủ + 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Attackup Tấn công + 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Vladicon

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.