PoisonSkill.png
Lưỡi Dao Tẩm Độc C++
Poison.png Khiến 1 kẻ địch nhiễm độc gây 500 sát thương mỗi lượt trong 5 lượt. UpgradeIconText.png
Poisonup.png Khiến kẻ địch rơi vào trạng thái trúng độc trong 5 lượt. UpgradeIconText.png
(Tăng thêm sát thương từ độc thêm 100%.)
Nhận sao. UpgradeIconText.png
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
GainStars.png Sao + 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15
Thời gian chờ 6 5 4
Servant sở hữu kĩ năng
Hassan of Serenity icon.png

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.