Busterup.png
Kiến Tạo Anh Hùng EX
Tăng tính năng thẻ Buster cho một đồng đội trong 3 lượt.
Tăng tối đa HP cho một người trong đội trong 3 lượt.
Tăng sát thương chí mạng cho một người trong đội trong 1 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Busterupstatus.png Buster + 30% 32% 34% 36% 38% 40% 42% 44% 46% 50%
Maxhpup.png Máu tối đa + 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 3000
Critdmgup.png Sát thương chí mạng + 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 100%
Thời gian chờ 8 7 6
Servant sở hữu kĩ năng
Merlinicon.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.