Charm.png
Khuê Phòng Sinh Tồn A+
Có cơ hội mê hoặc toàn bộ kẻ địch có đặc tính Nam trong 1 lượt.
Tăng phòng thủ bản thân trong 2 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Charmstatus.png Cơ hội
mê hoặc +
30% 33% 36% 39% 42% 45% 48% 51% 54% 60%
Defenseup.png Phòng thủ + 20% 22% 24% 26% 28% 30% 32% 34% 36% 40%
Thời gian chờ 8 7 6
Servant sở hữu kĩ năng
CasterofNightlessCity.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.