FANDOM


Starzoom
Kho Tàng Babylon EX
Tăng khả năng hút sao của bản thân trong 3 lượt.
Sạc thanh NP của bản thân. UpgradeIconText
Cấp 12345678910
Critabsup Hút sao + 300%330%360%390%420%450%480%510%540%600%
NpCharge NP + 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Gilicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.