Starzoom.png
Kho Tàng Babylon EX
Tăng khả năng hút sao của bản thân trong 3 lượt.
Sạc thanh NP của bản thân. UpgradeIconText.png
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Critabsup.png Hút sao + 300% 330% 360% 390% 420% 450% 480% 510% 540% 600%
NpCharge.png NP + 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 30%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
Gilicon.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.