FANDOM


CE này chỉ có thể nhận được khi Triệu hồi bằng Điểm bạn bè.

Hiệu ứng

Npacqui
Hiệu ứng thường
Tăng khả năng sạc NP của người đeo thêm 15%.
Hiệu ứng sau khi tiến hóa tối đa
Tăng khả năng sạc NP của người đeo thêm 20%.

Thông tin chi tiết

宝石魔術を使う魔術師が触媒として扱う宝石。 Viên đá quý được các ma thuật sư dùng ma thuật bảo thạch sử dụng như một chất xúc tác.


Những thẻ có hiệu ứng tương tự

Bản mẫu:Similarce

Thực hiện

  • Dịch: Bui Vu Hoang
  • PR: Âm Châm, Hoàng Ngọc
  • Trình bày: FGO Wikia Eng, Âm Châm
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.