Guts.png
Khắc Anh Hùng A
Nhận buff hồi sinh 1 lần, kéo dài 5 lượt.
Giảm sức tấn công của 1 kẻ địch có đặc tính Vua.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gutsstatus.png Hồi sinh với 1000 HP 1200 HP 1400 HP 1600 HP 1800 HP 2000 HP 2200 HP 2400 HP 2600 HP 3000 HP
Attackdown.png Tấn công - 30% 32% 34% 36% 38% 40% 42% 44% 46% 50%
Thời gian chờ 8 7 6
Servant sở hữu kĩ năng
CasterofNightlessCity.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.