FANDOM


CritGen
Kết Tinh Trí Tuệ A
Tăng khả năng tạo sao của một đồng đội trong 1 lượt.
Debuffimmune Trao trạng thái miễn nhiễm debuff cho đồng đội đó trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Stargainup Tạo sao + 50%55%60%65%70%75%80%85%90%100%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
S213Icon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.