Dòng 4: Dòng 4:
 
|name = Kết Thúc Bốn Đêm
 
|name = Kết Thúc Bốn Đêm
 
|rank = EX
 
|rank = EX
|effect = Tăng tính năng thẻ Quick bản thân mỗi lượt trong 5 lượt.<br>''(Quan sát số lượt để biết chính xác mức tăng cho mỗi lượt.)''<br/>{{Seffect|Gutsstatus}} Nhận trạng thái hồi sinh 1 lần, kéo dài 6 lượt.<br>(Hồi sinh với 50% HP và có thể chồng lên buff "hồi sinh" khác.) {{Upgrade Icon Text}}<br/> ("Hồi sinh" của kĩ năng này sẽ ưu tiên dùng trước.)<br/>{{Seffect|delayedbuff}} Sau 5 lượt, tự sát. ''[Điểm trừ]''<br/>(Việc tự sát có thể bị chặn nếu bị kẻ địch loại bỏ buff và có thể kích hoạt trạng thái hồi sinh.)
+
|effect = Tăng tính năng thẻ Quick bản thân mỗi lượt trong 5 lượt.<br>''(Quan sát số lượt để biết chính xác mức tăng cho mỗi lượt.)''<br/>{{Seffect|Gutsstatus}} Nhận trạng thái hồi sinh 1 lần, kéo dài 6 lượt. {{Upgrade Icon Text}}<br>(Hồi sinh với 50% HP và có thể chồng lên buff "hồi sinh" khác.)<br/> ("Hồi sinh" của kĩ năng này sẽ ưu tiên dùng trước.)<br/>{{Seffect|delayedbuff}} Sau 5 lượt, tự sát. ''[Điểm trừ]''<br/>(Việc tự sát có thể bị chặn nếu bị kẻ địch loại bỏ buff và có thể kích hoạt trạng thái hồi sinh.)
 
|increment= Mức tăng mỗi lượt
 
|increment= Mức tăng mỗi lượt
 
|il1 = 20%
 
|il1 = 20%

Phiên bản lúc 14:13, ngày 23 tháng 4 năm 2018

Quickup.png
Kết Thúc Bốn Đêm EX
Tăng tính năng thẻ Quick bản thân mỗi lượt trong 5 lượt.
(Quan sát số lượt để biết chính xác mức tăng cho mỗi lượt.)
Gutsstatus.png Nhận trạng thái hồi sinh 1 lần, kéo dài 6 lượt. UpgradeIconText.png
(Hồi sinh với 50% HP và có thể chồng lên buff "hồi sinh" khác.)
("Hồi sinh" của kĩ năng này sẽ ưu tiên dùng trước.)
DelayedBuff.png Sau 5 lượt, tự sát. [Điểm trừ]
(Việc tự sát có thể bị chặn nếu bị kẻ địch loại bỏ buff và có thể kích hoạt trạng thái hồi sinh.)
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mức tăng mỗi lượt 20% 22% 24% 26% 28% 30% 32% 34% 36% 40%
Quickupstatus.png Lượt 1 20% 22% 24% 26% 28% 30% 32% 34% 36% 40%
Quickupstatus.png Lượt 2 40% 44% 48% 52% 56% 60% 64% 68% 72% 80%
Quickupstatus.png Lượt 3 60% 66% 72% 78% 84% 90% 96% 102% 108% 120%
Quickupstatus.png Lượt 4 80% 88% 96% 104% 112% 120% 128% 136% 144% 160%
Quickupstatus.png Lượt 5 100% 110% 120% 130% 140% 150% 160% 170% 180% 200%
Thời gian chờ 9 8 7
Servant sở hữu kĩ năng
Angraicon.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.