FANDOM


Shielddown
Kẻ Theo Đuổi Tình Yêu A
Gây debuff giảm phòng thủ cho 1 kẻ địch trong 3 lượt.
Attackup Buff tấn công của kẻ địch thêm 20% trong 3 lượt .
Cấp 12345678910
Defensedown Phòng thủ - 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
KiyohimeLancericon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.