FANDOM


Damageup
Kẻ Sát Thần B
Tăng sát thương của bản thân lên kẻ địch có Thần tính trong 1 lượt.
Tăng sát thương của bản thân lên kẻ địch là Tử linh trong 1 lượt
Cấp 12345678910
Powerup Sát thương lên Thần tính + 50%55%60%65%70%75%80%85%90%100%
Powerup Sát thương lên Tử linh + 50%55%60%65%70%75%80%85%90%100%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Scathachicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.