FANDOM


Damageup
Kẻ Sát Thú B++
Tăng sát thương của bản thân lên kẻ địch là quái thú trong 3 lượt. UpgradeIconText
Tăng khả năng hút sao của bản thân trong 3 lượt. UpgradeIconText
Cấp 12345678910
Powerup Sát thương + 50%55%60%65%70%75%80%85%90%100%
Critabsup Hút sao + 200%230%260%290%320%350%380%410%440%500%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Cuprotoicon

Damageup
Kẻ Sát Thú B+
Tăng sát thương của bản thân lên kẻ địch là quái thú trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Powerup Sát thương + 40%42%44%46%48%50%52%54%56%60%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Cuprotoicon

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.