FANDOM


Avengerskill
Kẻ Phục Thù (Kĩ năng) A
Giảm kháng debuff của toàn đội trừ bản thân đi 10%.
Tăng khả năng sạc NP khi bị tấn công thêm 20%.
Servant sở hữu kĩ năng
Edmondicon Angraicon HessianLoboIcon

Avengerskill
Kẻ Phục Thù (Kĩ năng) B
Giảm kháng debuff của toàn đội trừ bản thân đi 8%.
Tăng khả năng sạc NP khi bị tấn công thêm 18%.
Servant sở hữu kĩ năng
Jeannealtericon Gorgonicon

Avengerskill
Kẻ Phục Thù (Kĩ năng) C
Giảm kháng debuff của toàn đội trừ bản thân đi 6%.
Tăng khả năng sạc NP khi bị tấn công thêm 16%.
Servant sở hữu kĩ năng
AntonioIcon

Class-Avenger-Silver

Antonio Salieri

3✪


AntonioIcon
Tên tiếng Nhật
アントニオ・サリエリ
ATK HP
1509/8125 1411/7840
ATK lvl 100 HP lvl 100
10996 10630
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Địa Hỗn độn・Ác
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Được Brynhildr yêu, Địa hoặc Thiên, Hình người, Nam, Servant, Yếu thế trước Enuma Elish Gây sát thương lên toàn bộ kẻ địch.
Giảm khả năng tạo sao của toàn đội đi 20% trong 3 lượt. [Điểm trừ]
(Tác dụng phụ) Giảm kháng thẻ Arts của toàn bộ kẻ địch trong 3 lượt.
Thẻ mệnh lệnh: QAABB
Loại thẻ Bảo Khí :
Arts

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.