Wikia Fate Grand Order Việt Nam
SoulDown.png
Kẻ Khoác Lên Mình Cái Chết A
Giảm kháng đột tử của một kẻ địch trong 1 lượt.

Giảm sức tấn công của kẻ địch đó trong 1 lượt.
Xóa buff của kẻ địch đó.

Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Instaresistdown.png Kháng
đột tử -
30% 32% 34% 36% 38% 40% 42% 44% 46% 50%
Attackdown.png Tấn công - 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 30%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
HessianLoboIcon.png
Bản mẫu:Tooltip Hessian Lobo