FANDOM


SoulDown
Kẻ Khoác Lên Mình Cái Chết A
Giảm kháng đột tử của một kẻ địch trong 1 lượt.

Giảm sức tấn công của kẻ địch đó trong 1 lượt.
Xóa buff của kẻ địch đó.

Cấp 12345678910
Instaresistdown Kháng
đột tử -
30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Attackdown Tấn công - 10%12%14%16%18%20%22%24%26%30%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
HessianLoboIcon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.