(Tạo trang mới với nội dung “{{activeskill2page |servanticons = {{Hessian Lobo}} |img = SoulDown |name = Kẻ Khoác Lên Mình Cái Chết |rank = A |effect = Giảm kháng đột t…”)
 
 
(Không hiển thị phiên bản của một người dùng khác ở giữa)
Dòng 4: Dòng 4:
 
|name = Kẻ Khoác Lên Mình Cái Chết
 
|name = Kẻ Khoác Lên Mình Cái Chết
 
|rank = A
 
|rank = A
|effect = Giảm kháng đột tử của một địch trong 1 lượt.<br>
+
|effect = Giảm kháng đột tử của một kẻ địch trong 1 lượt.<br>
Giảm sức tấn công của địch đó trong 1 lượt.<br>
+
Giảm sức tấn công của kẻ địch đó trong 1 lượt.<br>
Xóa buff của địch đó.
+
Xóa buff của kẻ địch đó.
|leveleffect = {{Seffect|Deathresdown}} Kháng đột tử -
+
|leveleffect = {{Seffect|Deathresdown}} Kháng<br>đột tử -
 
|l1 = 30%
 
|l1 = 30%
 
|l2 = 32%
 
|l2 = 32%

Bản hiện tại lúc 10:37, ngày 22 tháng 4 năm 2018

SoulDown.png
Kẻ Khoác Lên Mình Cái Chết A
Giảm kháng đột tử của một kẻ địch trong 1 lượt.

Giảm sức tấn công của kẻ địch đó trong 1 lượt.
Xóa buff của kẻ địch đó.

Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Instaresistdown.png Kháng
đột tử -
30% 32% 34% 36% 38% 40% 42% 44% 46% 50%
Attackdown.png Tấn công - 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 30%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
HessianLoboIcon.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.