Wikia Fate Grand Order Việt Nam

Npdmg.png
Kẻ Giương Buồm Trong Bão Tố A+
Tăng sát thương NP của toàn đội trong 1 lượt.
Tăng sức tấn công của toàn đội trong 1 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nppowerup.png Sát thương NP + 8.5% 9.4% 10.2% 11.1% 11.9% 12.8% 13.6% 14.5% 15.3% 17%
Attackup.png Tấn công + 8.5% 9.4% 10.2% 11.1% 11.9% 12.8% 13.6% 14.5% 15.3% 17%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
Drakeicon.png
Bản mẫu:Tooltip Francis Drake

Npdmg.png
Kẻ Giương Buồm Trong Bão Tố A
Tăng sát thương NP của toàn đội trong 1 lượt.
Tăng sức tấn công của toàn đội trong 1 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nppowerup.png Sát thương NP + 8% 8.8% 9.6% 10.4% 11.2% 12% 12.8% 13.6% 14.4% 16%
Attackup.png Tấn công + 8% 8.8% 9.6% 10.4% 11.2% 12% 12.8% 13.6% 14.4% 16%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
Edwardicon.png
Bản mẫu:Tooltip Edward Teach

Npdmg.png
Kẻ Giương Buồm Trong Bão Tố B
Tăng sát thương NP của toàn đội trong 1 lượt.
Tăng sức tấn công của toàn đội trong 1 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nppowerup.png Sát thương NP + 7% 7.7% 8.4% 9.1% 9.8% 10.5% 11.2% 11.9% 12.6% 14%
Attackup.png Tấn công + 7% 7.7% 8.4% 9.1% 9.8% 10.5% 11.2% 11.9% 12.6% 14%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
ColumbusIcon.png
Bản mẫu:Tooltip Christopher Columbus