FANDOM


Npdmg
Kẻ Giương Buồm Trong Bão Tố A+
Tăng sát thương NP của toàn đội trong 1 lượt.
Tăng sức tấn công của toàn đội trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Nppowerup Sát thương NP + 8.5%9.4%10.2%11.1%11.9%12.8%13.6%14.5%15.3%17%
Attackup Tấn công + 8.5%9.4%10.2%11.1%11.9%12.8%13.6%14.5%15.3%17%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Drakeicon

Npdmg
Kẻ Giương Buồm Trong Bão Tố A
Tăng sát thương NP của toàn đội trong 1 lượt.
Tăng sức tấn công của toàn đội trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Nppowerup Sát thương NP + 8%8.8%9.6%10.4%11.2%12%12.8%13.6%14.4%16%
Attackup Tấn công + 8%8.8%9.6%10.4%11.2%12%12.8%13.6%14.4%16%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Edwardicon

Npdmg
Kẻ Giương Buồm Trong Bão Tố B
Tăng sát thương NP của toàn đội trong 1 lượt.
Tăng sức tấn công của toàn đội trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Nppowerup Sát thương NP + 7%7.7%8.4%9.1%9.8%10.5%11.2%11.9%12.6%14%
Attackup Tấn công + 7%7.7%8.4%9.1%9.8%10.5%11.2%11.9%12.6%14%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
ColumbusIcon

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.