n (Đã khóa “Kẻ Giương Buồm Trong Bão Tố” (‎[edit=sysop] (vô thời hạn) ‎[move=sysop] (vô thời hạn)))
 
Dòng 7: Dòng 7:
 
|name = Kẻ Giương Buồm Trong Bão Tố
 
|name = Kẻ Giương Buồm Trong Bão Tố
 
|rank = A+
 
|rank = A+
|effect = Tăng sát thương Bảo Khí của toàn đội trong 1 lượt.<br/>Tăng sức tấn công của toàn đội trong 1 lượt.
+
|effect = Tăng sát thương NP của toàn đội trong 1 lượt.<br/>Tăng sức tấn công của toàn đội trong 1 lượt.
|leveleffect = {{Seffect|Npdamageup}} Sát thương Bảo Khí +
+
|leveleffect = {{Seffect|Npdamageup}} Sát thương NP +
 
|l1 = 8.5%
 
|l1 = 8.5%
 
|l2 = 9.4%
 
|l2 = 9.4%
Dòng 50: Dòng 50:
 
|name = Kẻ Giương Buồm Trong Bão Tố
 
|name = Kẻ Giương Buồm Trong Bão Tố
 
|rank = A
 
|rank = A
|effect = Tăng sát thương Bảo Khí của toàn đội trong 1 lượt.<br/>Tăng sức tấn công của toàn đội trong 1 lượt.
+
|effect = Tăng sát thương NP của toàn đội trong 1 lượt.<br/>Tăng sức tấn công của toàn đội trong 1 lượt.
|leveleffect = {{Seffect|Npdamageup}} Sát thương Bảo Khí +
+
|leveleffect = {{Seffect|Npdamageup}} Sát thương NP +
 
|l1 = 8%
 
|l1 = 8%
 
|l2 = 8.8%
 
|l2 = 8.8%
Dòng 93: Dòng 93:
 
|name = Kẻ Giương Buồm Trong Bão Tố
 
|name = Kẻ Giương Buồm Trong Bão Tố
 
|rank = B
 
|rank = B
|effect = Tăng sát thương Bảo Khí của toàn đội trong 1 lượt.<br/>Tăng sức tấn công của toàn đội trong 1 lượt.
+
|effect = Tăng sát thương NP của toàn đội trong 1 lượt.<br/>Tăng sức tấn công của toàn đội trong 1 lượt.
|leveleffect = {{Seffect|Npdamageup}} Sát thương Bảo Khí +
+
|leveleffect = {{Seffect|Npdamageup}} Sát thương NP +
 
|l1 = 7%
 
|l1 = 7%
 
|l2 = 7.7%
 
|l2 = 7.7%

Bản hiện tại lúc 16:00, ngày 1 tháng 4 năm 2018

Npdmg.png
Kẻ Giương Buồm Trong Bão Tố A+
Tăng sát thương NP của toàn đội trong 1 lượt.
Tăng sức tấn công của toàn đội trong 1 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nppowerup.png Sát thương NP + 8.5% 9.4% 10.2% 11.1% 11.9% 12.8% 13.6% 14.5% 15.3% 17%
Attackup.png Tấn công + 8.5% 9.4% 10.2% 11.1% 11.9% 12.8% 13.6% 14.5% 15.3% 17%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
Drakeicon.png

Npdmg.png
Kẻ Giương Buồm Trong Bão Tố A
Tăng sát thương NP của toàn đội trong 1 lượt.
Tăng sức tấn công của toàn đội trong 1 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nppowerup.png Sát thương NP + 8% 8.8% 9.6% 10.4% 11.2% 12% 12.8% 13.6% 14.4% 16%
Attackup.png Tấn công + 8% 8.8% 9.6% 10.4% 11.2% 12% 12.8% 13.6% 14.4% 16%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
Edwardicon.png

Npdmg.png
Kẻ Giương Buồm Trong Bão Tố B
Tăng sát thương NP của toàn đội trong 1 lượt.
Tăng sức tấn công của toàn đội trong 1 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nppowerup.png Sát thương NP + 7% 7.7% 8.4% 9.1% 9.8% 10.5% 11.2% 11.9% 12.6% 14%
Attackup.png Tấn công + 7% 7.7% 8.4% 9.1% 9.8% 10.5% 11.2% 11.9% 12.6% 14%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
ColumbusIcon.png

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.