Wikia Fate Grand Order Việt Nam
Artsup.png
Kẻ Chi Phối Ma Trượng EX
Tăng tính năng thẻ Arts của toàn đội trong 3 lượt.
Tăng khả năng gây debuff thành công của toàn đội trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Artsupstatus.png Arts + 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 30%
Statusup.png Debuff thành công + 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 30%
Thời gian chờ 8 7 6
Servant sở hữu kĩ năng
Gilcastericon.png
Bản mẫu:Tooltip Gilgamesh (Caster)