FANDOM


Bàn Tay Vô Hình Của Đức Vua

CritAbsorbDown
Bàn Tay Vô Hình Của Đức Vua C
Starabsoprtdownbuff Giảm khả năng hút sao của một đồng đội đi 100% trong 1 lượt.
Tăng sức tấn công toàn đội trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Thời gian chờ 7 65

Bảy Vương Miện

Dmg up
Bảy Vương Miện C
Tăng sức tấn công của bản thân trong 3 lượt.
Tăng phòng thủ của bản thân trong 3 lượt.
Dragontrait Loại bỏ nhược điểm trường phái khi nhận sát thương trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Defenseup Phòng thủ + 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Thời gian chờ 7 65

Beach Flower

Dmg up
Beach Flower EX
Tăng sức tấn công toàn đội trong 3 lượt.

Tăng khả năng tạo sao của đồng đội Nam trong 3 lượt.

Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Stargainup Tạo sao + 22%24%26%28%30%32%34%36%38%42%
Thời gian chờ 7 65

Dmg up
Beach Flower A+
Tăng sức tấn công toàn đội trong 3 lượt.

Tăng khả năng tạo sao của đồng đội Nam trong 3 lượt.

Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 9.5%10.5%11.5%12.5%13.5%14.5%15.5%16.5%17.5%19.5%
Stargainup Tạo sao + 21%23%25%27%29%31%33%35%37%41%
Thời gian chờ 7 65

Dmg up
Beach Flower B
Tăng sức tấn công toàn đội trong 3 lượt.

Tăng khả năng tạo sao của đồng đội Nam trong 3 lượt.

Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 8%9%10%11%12%13%14%15%16%18%
Stargainup Tạo sao + 18%20%22%24%26%28%30%32%34%38%
Thời gian chờ 7 65

Berserk

Dmg up
Berserk A
Tăng sức tấn công bản thân trong 1 lượt.

Tăng sát thương Bảo Khí bản thân trong 1 lượt.

Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Nppowerup Sát thương Bảo Khí + 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Thời gian chờ 7 65

Bộ Giáp Cơ Khí

Dmg up
Bộ Giáp Cơ Khí EX
Tăng sức tấn công bản thân trong 3 lượt. UpgradeIconText
Invincible Nhận hiệu ứng Bất Hoại trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 20%22%24%26%28%30%32%34%36%40%
Thời gian chờ 7 65


Dmg up
Bộ Giáp Cơ Khí EX
Tăng sức tấn công bản thân trong 3 lượt.
Invincible Nhận hiệu ứng Bất Hoại trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 15%16%17%18%19%20%21%22%23%25%
Thời gian chờ 7 65

Bộc Phát Ma Lực (Bảo Thạch)

Clockup
Bộc Phát Ma Lực (Bảo Thạch) A+
DelayedBuff Nhận một buff trì hoãn.
Sau 1 lượt, tăng sức tấn công bản thân trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Thời gian chờ 5 43

Chỉ Huy Của Quân Sư

Dmg up
Chỉ Huy Của Quân Sư A+
Tăng sức tấn công toàn đội trong 3 lượt.
Tăng sát thương toàn đội trong 3 lượt.
NpCharge Sạc thanh NP của toàn đội thêm 10%.
Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Powerup Sát thương + 200230260290320350380410440500
Thời gian chờ 8 76

Con Số Của Thánh Nhân

Dmg up
Con Số Của Thánh Nhân EX
Attackup Tăng sức tấn công bản thân thêm 20% trong 3 lượt.
Khi trên Chiến trường có ánh mặt trời, tăng tính năng thẻ Buster trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Busterupstatus Buster + 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Thời gian chờ 7 65

Danh Dự Hải Tặc

Dmg up
Danh Dự Hải Tặc B
Tăng sức tấn công bản thân trong 3 lượt.
Gutsstatus Nhận hiệu ứng Hồi Sinh 1 lần (Hồi sinh với 1 HP).
Resistancedown Giảm kháng debuff bản thân đi 50% trong 3 lượt. [Điểm trừ]
Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 9%10.8%12.6%14.4%16.2%18%19.8%21.6%23.4%27%
Thời gian chờ 7 65

Dmg up
Danh Dự Hải Tặc C+
Tăng sức tấn công bản thân trong 3 lượt.
Gutsstatus Nhận hiệu ứng Hồi Sinh 1 lần (Hồi sinh với 1 HP).
Resistancedown Giảm kháng debuff bản thân đi 50% trong 3 lượt. [Điểm trừ]
Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 8.5%10.2%11.9%13.6%15.3%17%18.7%20.4%22.1%25.5%
Thời gian chờ 7 65

Dũng Mãnh

Dmg up
Dũng Mãnh A+
Tăng sức tấn công bản thân trong 3 lượt.
Tăng kháng debuff tinh thần của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 10.5%12.6%14.6%16.7%18.7%20.8%22.8%24.9%26.9%31%
Resistanceup Kháng debuff + 21%23.1%25.2%27.3%29.4%31.5%33.6%35.7%37.8%42%
Thời gian chờ 7 65

Dmg up
Dũng Mãnh A
Tăng sức tấn công bản thân trong 3 lượt.
Tăng kháng debuff tinh thần của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 10%12%14%16%18%20%22%24%26%30%
Resistanceup Kháng debuff + 20%22%24%26%28%30%32%34%36%40%
Thời gian chờ 7 65

Dmg up
Dũng Mãnh B
Tăng sức tấn công bản thân trong 3 lượt.
Tăng kháng debuff tinh thần của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 9%10.8%12.6%14.4%16.2%18%19.8%21.6%23.4%27%
Resistanceup Kháng debuff + 18%19.8%21.6%23.4%25.2%27%28.8%30.6%32.4%36%
Thời gian chờ 7 65

Đặc Quyền Hoàng Đế

Heal
Đặc Quyền Hoàng Đế EX
Hồi HP bản thân.
Có 60% tăng sức tấn công bản thân trong 3 lượt.
Có 60% tăng phòng thủ bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 22%24.2%26.4%28.6%30.8%33%35.2%37.4%39.6%44%
Defenseup Phòng thủ + 22%24.2%26.4%28.6%30.8%33%35.2%37.4%39.6%44%
HealEffect HP hồi + 1200 HP1420 HP1640 HP1860 HP2080 HP2300 HP2520 HP2740 HP2960 HP3400 HP
Thời gian chờ 7 65

Heal
Đặc Quyền Hoàng Đế A
Hồi HP bản thân.
Có 60% tăng sức tấn công bản thân trong 3 lượt.
Có 60% tăng phòng thủ bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 20%22%24%26%28%30%32%34%36%40%
Defenseup Phòng thủ + 20%22%24%26%28%30%32%34%36%40%
HealEffect HP hồi + 1000 HP1200 HP1400 HP1600 HP1800 HP2000 HP2200 HP2400 HP2600 HP3000 HP
Thời gian chờ 7 65

Heal
Đặc Quyền Hoàng Đế B
Hồi HP bản thân.
Có 60% tăng sức tấn công bản thân trong 3 lượt.
Có 60% tăng phòng thủ bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 18%20%22%24%26%28%30%32%34%38%
Defenseup Phòng thủ + 18%20%22%24%26%28%30%32%34%38%
HealEffect HP hồi + 800 HP1000 HP1200 HP1400 HP1600 HP1800 HP2000 HP2200 HP2400 HP2800 HP
Thời gian chờ 7 65

Đệ Lục Thiên Ma Vương Bãi Biển

StarAbsorb
Đệ Lục Thiên Ma Vương Bãi Biển A-
Tăng khả năng hút sao của bản thân trong 1 lượt.
Surehit Nhận hiệu ứng Tất Trúng trong 1 lượt.
Khi trên Chiến trường rực lửa, tăng tấn công bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Critabsup Hút sao + 1000%1200%1400%1600%1800%2000%2200%2400%2600%3000%
Attackup Tấn công + 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Thời gian chờ 6 54

Hiện Thân Của Cái Đẹp

Dmg up
Hiện Thân Của Cái Đẹp B
Tăng sức tấn công toàn đội trong 3 lượt.
Tăng sát thương chí mạng toàn đội trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Critdmgup Sát thương chí mạng + 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Thời gian chờ 7 65


Hoa Cho Đất

Dmg up
Hoa Cho Đất A
Tăng sức tấn công của một đồng đội trong 3 lượt.
Tăng khả năng tạo sao của đồng đội đó trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 30%31%32%33%34%35%36%37%38%40%
Stargainup Tạo sao + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Thời gian chờ 8 76

Huy Hiệu Tinh Tú

Dmg up
Huy Hiệu Tinh Tú EX
Tăng sức tấn công của bản thân trong 3 lượt.
Nhận sao.
Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 10%12%14%16%18%20%22%24%26%30%
GainStars Sao + 567891011121315
Thời gian chờ 7 65

Jaguar Kick

Dmg up
Jaguar Kick B
Tăng tấn công bản thân trong 2 lượt.
Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 10%12%14%16%18%20%22%24%26%30%
Thời gian chờ 7 65

Kẻ Giương Buồm Trong Bão Tố

Npdmg
Kẻ Giương Buồm Trong Bão Tố A+
Tăng sát thương NP của toàn đội trong 1 lượt.
Tăng sức tấn công của toàn đội trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Nppowerup Sát thương NP + 8.5%9.4%10.2%11.1%11.9%12.8%13.6%14.5%15.3%17%
Attackup Tấn công + 8.5%9.4%10.2%11.1%11.9%12.8%13.6%14.5%15.3%17%
Thời gian chờ 7 65

Npdmg
Kẻ Giương Buồm Trong Bão Tố A
Tăng sát thương NP của toàn đội trong 1 lượt.
Tăng sức tấn công của toàn đội trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Nppowerup Sát thương NP + 8%8.8%9.6%10.4%11.2%12%12.8%13.6%14.4%16%
Attackup Tấn công + 8%8.8%9.6%10.4%11.2%12%12.8%13.6%14.4%16%
Thời gian chờ 7 65

Npdmg
Kẻ Giương Buồm Trong Bão Tố B
Tăng sát thương NP của toàn đội trong 1 lượt.
Tăng sức tấn công của toàn đội trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Nppowerup Sát thương NP + 7%7.7%8.4%9.1%9.8%10.5%11.2%11.9%12.6%14%
Attackup Tấn công + 7%7.7%8.4%9.1%9.8%10.5%11.2%11.9%12.6%14%
Thời gian chờ 7 65

Lưu Truyền Máu Tươi

Atk def up
Lưu Truyền Máu Tươi A+
Tăng phòng thủ bản thân trong 3 lượt. UpgradeIconText
Tăng sức tấn công của bản thân trong 3 lượt. UpgradeIconText
Cấp 12345678910
Defenseup Phòng thủ + 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Attackup Tấn công + 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Thời gian chờ 7 65

Magus Bất Tử

Guts
Magus Bất Tử A
Gutsstatus Cho một đồng đội nhận trạng thái hồi sinh 1 lần trong 3 lượt. (Hồi sinh với 1 HP.)
Tăng sức tấn công của đồng đội đó trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Thời gian chờ 9 87

Phù Thủy Rồng

Dmg up
Phù Thủy Rồng EX
Tăng sức tấn công của toàn đội trong 3 lượt.
Tăng thêm sức tấn công cho đồng đội có đặc tính Rồng trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Attackup Đặc tính Rồng tấn công + 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Thời gian chờ 7 65

Quái Lực

Dmg up
Quái Lực A+
Tăng sức tấn công của bản thân trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Thời gian chờ 7 65

Dmg up
Quái Lực A
Tăng sức tấn công của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 10%12%14%16%18%20%22%24%26%30%
Thời gian chờ 7 65

Dmg up
Quái Lực B
Tăng sức tấn công của bản thân trong 2 lượt.
Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 10%12%14%16%18%20%22%24%26%30%
Thời gian chờ 7 65

Dmg up
Quái Lực B
Tăng sức tấn công của bản thân trong 3 lượt.
Trong hình dạng Hyde, tăng thêm sức tấn công của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 5%6%7%8%9%10%11%12%13%15%
Attackup Tấn công tăng thêm + 25%26%27%28%29%30%31%32%33%35%
Thời gian chờ 7 65

Dmg up
Quái Lực C
Tăng sức tấn công của bản thân trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 10%12%14%16%18%20%22%24%26%30%
Thời gian chờ 7 65

Dmg up
Quái Lực C-
Tăng sức tấn công của bản thân trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 8%10%12%14%16%18%20%22%24%28%
Thời gian chờ 7 65

Quyết Tâm Thép

Shieldbreak
Quyết Tâm Thép EX
Invinciblepierce Tấn công bỏ qua Bất Hoại trong 1 lượt.
Tăng tấn công của bản thân trong 1 lượt.
Tăng kháng debuff của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Resistanceup Kháng debuff + 14%15.8%17.6%19.4%21.2%23%24.8%26.6%28.4%32%
Thời gian chờ 8 76

Summer Catastrophe

Dmg up
Summer Catastrophe EX
Tăng sức tấn công của toàn đội trong 3 lượt.
Tăng khả năng tạo sao của toàn đội trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Stargainup Tỉ lệ tạo sao + 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Thời gian chờ 7 65

Summer Sweeper!

Dmg up
Summer Sweeper! A
Tăng sức tấn công của bản thân trong 3 lượt.
Tăng tính năng thẻ Quick toàn đội trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Quickupstatus Quick + 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Thời gian chờ 8 76

Sự Bảo Hộ Của Đức Tin

Debuffres
Sự Bảo Hộ Của Đức Tin A+++
Tăng kháng debuff bản thân trong 3 lượt.
Hồi HP bản thân.
Tăng phòng thủ bản thân trong 1 lượt.
Tăng sức tấn công bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Resistanceup Kháng debuff + 50%55%60%65%70%75%80%85%90%100%
HealEffect HP hồi + 1000115013001450160017501900205022002500
Defenseup Phòng thủ + 20%22%24%26%28%30%32%34%36%40%
Attackup Tấn công + 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Thời gian chờ 7 65

Debuffres
Sự Bảo Hộ Của Đức Tin A
Tăng kháng debuff bản thân trong 3 lượt.
Hồi HP bản thân.
Cấp 12345678910
Resistanceup Kháng debuff + 50%55%60%65%70%75%80%85%90%100%
HealEffect HP hồi + 1000115013001450160017501900205022002500
Thời gian chờ 7 65

Sự Dạy Dỗ Của Nữ Hoàng

Dmg up
Sự Dạy Dỗ Của Nữ Hoàng A
Tăng tấn công của toàn đội trong 3 lượt. UpgradeIconText
Tăng thêm tấn công của đồng đội Nam trong 3 lượt. UpgradeIconText
Hồi phục HP bản thân. UpgradeIconText
Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Attackup Nam Tấn công + 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
HealEffect Hồi máu + 1100120013001400150016001700180019002000
Thời gian chờ 7 65

Sự Phối Hợp

Sự Phối Hợp

Sự Sủng Ái Của Nữ Thần

Atk def up
Sự Sủng Ái Của Nữ Thần EX
Tăng phòng thủ của bản thân trong 1 lượt.
Attackup Tăng tấn công của bản thân thêm 20% trong 3 lượt.
Resistanceup
Cấp 12345678910
Defenseup Phòng thủ + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Thời gian chờ 7 65

Sự Thất Thường Của Nữ Thần

Tải Vừa Phải

Dmg up
Tải Vừa Phải C
Tăng sức tấn công của bản thân trong 3 lượt.
Tăng sát thương NP của bản thân trong 3 lượt.
Burn Thiêu đốt bản thân với 200 sát thương trong 5 lượt [Điểm trừ]
Cấp 12345678910
Attackup Sức tấn công + 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Nppowerup Sát thương NP + 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Thời gian chờ 7 65

Thánh Nữ Bên Bờ Biển

Thánh Nữ Bên Bờ Biển

Thể Chất Kẻ Ngược Đãi

Dmg up
Thể Chất Kẻ Ngược Đãi A
Tăng sức tấn công bản thân trong 3 lượt.
Defensedown Giảm phòng thủ bản thân đi 10% trong 3 lượt.[Điểm trừ]
Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 10%12%14%16%18%20%22%24%26%30%
Thời gian chờ 7 65

Thủy Nguyệt

Dodge
Thủy Nguyệt B
Avoid Nhận trạng thái Né tránh trong 1 lượt
Tăng sát thương của bản thân trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Attackup Sất thương + 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Thời gian chờ 8 76

Trái Tim Sắt Nhạo Báng

Dmg up
Trái Tim Sắt Nhạo Báng A
Tăng sức tấn công bản thân trong 3 đòn tấn công, duy trì 5 lượt.
Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 20%22%24%26%28%30%32%34%36%40%
Thời gian chờ 7 65


Trash & Crash

Atk def up
Trash & Crash EX
Tăng sức tấn công bản thân trong 3 lượt.
Invinciblepierce Nhận hiệu ứng bỏ qua bất hoại trong 3 lượt.
Debuffatk Instapowerup Có 10% cơ hội gây đột tử kẻ địch khi tấn công 1 lần trong 3 lượt.
Tăng phòng thủ bản thân trong 1 lượt.
Stunstatus Gây choáng lên bản thân trong 1 lượt. [Điểm trừ]
Cấp 12345678910
Attackup Sát thương + 10%12%14%16%18%20%22%24%26%30%
Defenseup Phòng thủ + 10%12%14%16%18%20%22%24%26%30%
Thời gian chờ 8 76

Trí Tuệ Thiên Phú

Guts
Trí Tuệ Thiên Phú EX
Nhận trạng thái hồi sinh 1 lần, kéo dài 3 lượt.
Có 80% cơ hội tăng phòng thủ của bản thân trong 3 lượt.
Có 80% cơ hội tăng sát thương NP của bản thân trong 1 lượt. UpgradeIconText
Tăng sức tấn công của bản thân trong 3 lượt. UpgradeIconText
Cấp 12345678910
Gutsstatus Hồi với với 1000 HP1200 HP1400 HP1600 HP1800 HP2000 HP2200 HP2400 HP2600 HP3000 HP
Defenseup Phòng thủ + 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Nppowerup Sát thương NP + 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Attackup Tấn công + 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Thời gian chờ 7 65
Guts
Trí Tuệ Thiên Phú EX
Nhận trạng thái hồi sinh 1 lần, kéo dài 3 lượt.
Có 85% cơ hội tăng phòng thủ của bản thân trong 3 lượt.
Có 85% cơ hội tăng sát thương NP của bản thân trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Gutsstatus Hồi sinh với 1000 HP1200 HP1400 HP1600 HP1800 HP2000 HP2200 HP2400 HP2600 HP3000 HP
Defenseup Phòng thủ + 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Nppowerup Sát thương NP + 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Thời gian chờ 7 65
Guts
Trí Tuệ Thiên Phú A
Nhận trạng thái hồi sinh 1 lần, kéo dài 3 lượt.
Có 80% cơ hội tăng phòng thủ của bản thân trong 3 lượt.
Có 80% cơ hội tăng sát thương NP của bản thân trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Gutsstatus Hồi sinh với 1000 HP1200 HP1400 HP1600 HP1800 HP2000 HP2200 HP2400 HP2600 HP3000 HP
Defenseup Phòng thủ + 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Nppowerup Sát thương NP + 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Thời gian chờ 7 65

Tro Tàn Của Kama

Dmg up
Tro Tàn Của Kama EX
Tăng sức tấn công của bản thân trong 1 lượt.
Tăng phòng thủ của bản thân trong 1 lượt.
Tăng khả năng tạo sao của bản thân trong 1 lượt.
Tăng kháng debuff của bản thân trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Defenseup Phòng thủ + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Stargainup Khả năng tạo sao + 50%55%60%65%70%75%80%85%90%100%
Resistanceup Kháng debuff + 50%55%60%65%70%75%80%85%90%100%
Thời gian chờ 7 65

Truyền Thuyết Về Người Hùng Đỏ Thẫm

Uy Tín Lãnh Đạo

Uy Tín Lãnh Đạo Bạo Dâm

Uy Tín Lãnh Đạo Của Nữ Hoàng

Uy Tín Lãnh Đạo Của Trí Tuệ Xấu Xa

Uy Tín Lãnh Đạo Mộng Ảo

Vân Diệu

Dmg up
Vân Diệu B
Tăng sức tấn công bản thân trong 3 lượt.
Tăng kháng debuff tinh thần của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 15%16%17%18%19%20%21%22%23%25%
Resistanceup Kháng debuff + 18%19.8%21.6%23.4%25.2%27%28.8%30.6%32.4%36%
Thời gian chờ 7 65

Vương Đạo Trên Cát Nóng

Dmg up
Vương Đạo Trên Cát Nóng A
Tăng sức tấn công của bản thân trong 3 lượt.
Tăng sát thương NP của bản thân trong 3 lượt.
Tăng khả năng sạc NP của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Nppowerup Sát thương NP + 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Npchargeup Khả năng sạc NP + 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Thời gian chờ 8 76

Yêu Ma Tộc Quỷ

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.