Bàn Tay Vô Hình Của Đức Vua

CritAbsorbDown.png
Bàn Tay Vô Hình Của Đức Vua C
Starabsoprtdownbuff.png Giảm khả năng hút sao của một đồng đội đi 100% trong 1 lượt.
Tăng sức tấn công toàn đội trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Attackup.png Tấn công + 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 20%
Thời gian chờ 7 6 5

Bảy Vương Miện

Dmg up.png
Bảy Vương Miện C
Tăng sức tấn công của bản thân trong 3 lượt.
Tăng phòng thủ của bản thân trong 3 lượt.
Dragontrait.png Loại bỏ nhược điểm trường phái khi nhận sát thương trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Attackup.png Tấn công + 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 30%
Defenseup.png Phòng thủ + 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 30%
Thời gian chờ 7 6 5

Beach Flower

Dmg up.png
Beach Flower EX
Tăng sức tấn công toàn đội trong 3 lượt.

Tăng khả năng tạo sao của đồng đội Nam trong 3 lượt.

Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Attackup.png Tấn công + 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 20%
Stargainup.png Tạo sao + 22% 24% 26% 28% 30% 32% 34% 36% 38% 42%
Thời gian chờ 7 6 5

Dmg up.png
Beach Flower A+
Tăng sức tấn công toàn đội trong 3 lượt.

Tăng khả năng tạo sao của đồng đội Nam trong 3 lượt.

Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Attackup.png Tấn công + 9.5% 10.5% 11.5% 12.5% 13.5% 14.5% 15.5% 16.5% 17.5% 19.5%
Stargainup.png Tạo sao + 21% 23% 25% 27% 29% 31% 33% 35% 37% 41%
Thời gian chờ 7 6 5

Dmg up.png
Beach Flower B
Tăng sức tấn công toàn đội trong 3 lượt.

Tăng khả năng tạo sao của đồng đội Nam trong 3 lượt.

Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Attackup.png Tấn công + 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 18%
Stargainup.png Tạo sao + 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30% 32% 34% 38%
Thời gian chờ 7 6 5

Berserk

Dmg up.png
Berserk A
Tăng sức tấn công bản thân trong 1 lượt.

Tăng sát thương Bảo Khí bản thân trong 1 lượt.

Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Attackup.png Tấn công + 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 30%
Nppowerup.png Sát thương Bảo Khí + 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 20%
Thời gian chờ 7 6 5

Bộ Giáp Cơ Khí

Dmg up.png
Bộ Giáp Cơ Khí EX
Tăng sức tấn công bản thân trong 3 lượt. UpgradeIconText.png
Invincible.png Nhận hiệu ứng Bất Hoại trong 1 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Attackup.png Tấn công + 20% 22% 24% 26% 28% 30% 32% 34% 36% 40%
Thời gian chờ 7 6 5

Dmg up.png
Bộ Giáp Cơ Khí EX
Tăng sức tấn công bản thân trong 3 lượt.
Invincible.png Nhận hiệu ứng Bất Hoại trong 1 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Attackup.png Tấn công + 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 25%
Thời gian chờ 7 6 5

Bộc Phát Ma Lực (Bảo Thạch)

Clockup.png
Bộc Phát Ma Lực (Bảo Thạch) A+
DelayedBuff.png Nhận một buff trì hoãn.
Sau 1 lượt, tăng sức tấn công bản thân trong 1 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Attackup.png Tấn công + 30% 32% 34% 36% 38% 40% 42% 44% 46% 50%
Thời gian chờ 5 4 3

Chỉ Huy Của Quân Sư

Dmg up.png
Chỉ Huy Của Quân Sư A+
Tăng sức tấn công toàn đội trong 3 lượt.
Tăng sát thương toàn đội trong 3 lượt.
NpCharge.png Sạc thanh NP của toàn đội thêm 10%.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Attackup.png Tấn công + 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 30%
Powerup.png Sát thương + 200 230 260 290 320 350 380 410 440 500
Thời gian chờ 8 7 6

Con Số Của Thánh Nhân

Dmg up.png
Con Số Của Thánh Nhân EX
Attackup.png Tăng sức tấn công bản thân thêm 20% trong 3 lượt.
Khi trên Chiến trường có ánh mặt trời, tăng tính năng thẻ Buster trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Busterupstatus.png Buster + 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 30%
Thời gian chờ 7 6 5

Danh Dự Hải Tặc

Dmg up.png
Danh Dự Hải Tặc B
Tăng sức tấn công bản thân trong 3 lượt.
Gutsstatus.png Nhận hiệu ứng Hồi Sinh 1 lần (Hồi sinh với 1 HP).
Resistancedown.png Giảm kháng debuff bản thân đi 50% trong 3 lượt. [Điểm trừ]
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Attackup.png Tấn công + 9% 10.8% 12.6% 14.4% 16.2% 18% 19.8% 21.6% 23.4% 27%
Thời gian chờ 7 6 5

Dmg up.png
Danh Dự Hải Tặc C+
Tăng sức tấn công bản thân trong 3 lượt.
Gutsstatus.png Nhận hiệu ứng Hồi Sinh 1 lần (Hồi sinh với 1 HP).
Resistancedown.png Giảm kháng debuff bản thân đi 50% trong 3 lượt. [Điểm trừ]
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Attackup.png Tấn công + 8.5% 10.2% 11.9% 13.6% 15.3% 17% 18.7% 20.4% 22.1% 25.5%
Thời gian chờ 7 6 5

Dũng Mãnh

Dmg up.png
Dũng Mãnh A+
Tăng sức tấn công bản thân trong 3 lượt.
Tăng kháng debuff tinh thần của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Attackup.png Tấn công + 10.5% 12.6% 14.6% 16.7% 18.7% 20.8% 22.8% 24.9% 26.9% 31%
Resistanceup.png Kháng debuff + 21% 23.1% 25.2% 27.3% 29.4% 31.5% 33.6% 35.7% 37.8% 42%
Thời gian chờ 7 6 5

Dmg up.png
Dũng Mãnh A
Tăng sức tấn công bản thân trong 3 lượt.
Tăng kháng debuff tinh thần của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Attackup.png Tấn công + 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 30%
Resistanceup.png Kháng debuff + 20% 22% 24% 26% 28% 30% 32% 34% 36% 40%
Thời gian chờ 7 6 5

Dmg up.png
Dũng Mãnh B
Tăng sức tấn công bản thân trong 3 lượt.
Tăng kháng debuff tinh thần của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Attackup.png Tấn công + 9% 10.8% 12.6% 14.4% 16.2% 18% 19.8% 21.6% 23.4% 27%
Resistanceup.png Kháng debuff + 18% 19.8% 21.6% 23.4% 25.2% 27% 28.8% 30.6% 32.4% 36%
Thời gian chờ 7 6 5

Đặc Quyền Hoàng Đế

Heal.png
Đặc Quyền Hoàng Đế EX
Hồi HP bản thân.
Có 60% tăng sức tấn công bản thân trong 3 lượt.
Có 60% tăng phòng thủ bản thân trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Attackup.png Tấn công + 22% 24.2% 26.4% 28.6% 30.8% 33% 35.2% 37.4% 39.6% 44%
Defenseup.png Phòng thủ + 22% 24.2% 26.4% 28.6% 30.8% 33% 35.2% 37.4% 39.6% 44%
HealEffect.png HP hồi + 1200 HP 1420 HP 1640 HP 1860 HP 2080 HP 2300 HP 2520 HP 2740 HP 2960 HP 3400 HP
Thời gian chờ 7 6 5

Heal.png
Đặc Quyền Hoàng Đế A
Hồi HP bản thân.
Có 60% tăng sức tấn công bản thân trong 3 lượt.
Có 60% tăng phòng thủ bản thân trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Attackup.png Tấn công + 20% 22% 24% 26% 28% 30% 32% 34% 36% 40%
Defenseup.png Phòng thủ + 20% 22% 24% 26% 28% 30% 32% 34% 36% 40%
HealEffect.png HP hồi + 1000 HP 1200 HP 1400 HP 1600 HP 1800 HP 2000 HP 2200 HP 2400 HP 2600 HP 3000 HP
Thời gian chờ 7 6 5

Heal.png
Đặc Quyền Hoàng Đế B
Hồi HP bản thân.
Có 60% tăng sức tấn công bản thân trong 3 lượt.
Có 60% tăng phòng thủ bản thân trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Attackup.png Tấn công + 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30% 32% 34% 38%
Defenseup.png Phòng thủ + 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30% 32% 34% 38%
HealEffect.png HP hồi + 800 HP 1000 HP 1200 HP 1400 HP 1600 HP 1800 HP 2000 HP 2200 HP 2400 HP 2800 HP
Thời gian chờ 7 6 5

Đệ Lục Thiên Ma Vương Bãi Biển

StarAbsorb.png
Đệ Lục Thiên Ma Vương Bãi Biển A-
Tăng khả năng hút sao của bản thân trong 1 lượt.
Surehit.png Nhận hiệu ứng Tất Trúng trong 1 lượt.
Khi trên Chiến trường rực lửa, tăng tấn công bản thân trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Critabsup.png Hút sao + 1000% 1200% 1400% 1600% 1800% 2000% 2200% 2400% 2600% 3000%
Attackup.png Tấn công + 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 20%
Thời gian chờ 6 5 4

Hiện Thân Của Cái Đẹp

Dmg up.png
Hiện Thân Của Cái Đẹp B
Tăng sức tấn công toàn đội trong 3 lượt.
Tăng sát thương chí mạng toàn đội trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Attackup.png Tấn công + 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 20%
Critdmgup.png Sát thương chí mạng + 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 20%
Thời gian chờ 7 6 5


Hoa Cho Đất

Dmg up.png
Hoa Cho Đất A
Tăng sức tấn công của một đồng đội trong 3 lượt.
Tăng khả năng tạo sao của đồng đội đó trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Attackup.png Tấn công + 30% 31% 32% 33% 34% 35% 36% 37% 38% 40%
Stargainup.png Tạo sao + 30% 32% 34% 36% 38% 40% 42% 44% 46% 50%
Thời gian chờ 8 7 6

Huy Hiệu Tinh Tú

Dmg up.png
Huy Hiệu Tinh Tú EX
Tăng sức tấn công của bản thân trong 3 lượt.
Nhận sao.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Attackup.png Tấn công + 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 30%
GainStars.png Sao + 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15
Thời gian chờ 7 6 5

Jaguar Kick

Dmg up.png
Jaguar Kick B
Tăng tấn công bản thân trong 2 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Attackup.png Tấn công + 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 30%
Thời gian chờ 7 6 5

Kẻ Giương Buồm Trong Bão Tố

Npdmg.png
Kẻ Giương Buồm Trong Bão Tố A+
Tăng sát thương NP của toàn đội trong 1 lượt.
Tăng sức tấn công của toàn đội trong 1 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nppowerup.png Sát thương NP + 8.5% 9.4% 10.2% 11.1% 11.9% 12.8% 13.6% 14.5% 15.3% 17%
Attackup.png Tấn công + 8.5% 9.4% 10.2% 11.1% 11.9% 12.8% 13.6% 14.5% 15.3% 17%
Thời gian chờ 7 6 5

Npdmg.png
Kẻ Giương Buồm Trong Bão Tố A
Tăng sát thương NP của toàn đội trong 1 lượt.
Tăng sức tấn công của toàn đội trong 1 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nppowerup.png Sát thương NP + 8% 8.8% 9.6% 10.4% 11.2% 12% 12.8% 13.6% 14.4% 16%
Attackup.png Tấn công + 8% 8.8% 9.6% 10.4% 11.2% 12% 12.8% 13.6% 14.4% 16%
Thời gian chờ 7 6 5

Npdmg.png
Kẻ Giương Buồm Trong Bão Tố B
Tăng sát thương NP của toàn đội trong 1 lượt.
Tăng sức tấn công của toàn đội trong 1 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nppowerup.png Sát thương NP + 7% 7.7% 8.4% 9.1% 9.8% 10.5% 11.2% 11.9% 12.6% 14%
Attackup.png Tấn công + 7% 7.7% 8.4% 9.1% 9.8% 10.5% 11.2% 11.9% 12.6% 14%
Thời gian chờ 7 6 5

Lưu Truyền Máu Tươi

Atk def up.png
Lưu Truyền Máu Tươi A+
Tăng phòng thủ bản thân trong 3 lượt. UpgradeIconText.png
Tăng sức tấn công của bản thân trong 3 lượt. UpgradeIconText.png
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Defenseup.png Phòng thủ + 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 30%
Attackup.png Tấn công + 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 30%
Thời gian chờ 7 6 5

Magus Bất Tử

Guts.png
Magus Bất Tử A
Gutsstatus.png Cho một đồng đội nhận trạng thái hồi sinh 1 lần trong 3 lượt. (Hồi sinh với 1 HP.)
Tăng sức tấn công của đồng đội đó trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Attackup.png Tấn công + 30% 32% 34% 36% 38% 40% 42% 44% 46% 50%
Thời gian chờ 9 8 7

Phù Thủy Rồng

Dmg up.png
Phù Thủy Rồng EX
Tăng sức tấn công của toàn đội trong 3 lượt.
Tăng thêm sức tấn công cho đồng đội có đặc tính Rồng trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Attackup.png Tấn công + 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 20%
Attackup.png Đặc tính Rồng tấn công + 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 20%
Thời gian chờ 7 6 5

Quái Lực

Dmg up.png
Quái Lực A+
Tăng sức tấn công của bản thân trong 1 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Attackup.png Tấn công + 30% 32% 34% 36% 38% 40% 42% 44% 46% 50%
Thời gian chờ 7 6 5

Dmg up.png
Quái Lực A
Tăng sức tấn công của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Attackup.png Tấn công + 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 30%
Thời gian chờ 7 6 5

Dmg up.png
Quái Lực B
Tăng sức tấn công của bản thân trong 2 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Attackup.png Tấn công + 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 30%
Thời gian chờ 7 6 5

Dmg up.png
Quái Lực B
Tăng sức tấn công của bản thân trong 3 lượt.
Trong hình dạng Hyde, tăng thêm sức tấn công của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Attackup.png Tấn công + 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 15%
Attackup.png Tấn công tăng thêm + 25% 26% 27% 28% 29% 30% 31% 32% 33% 35%
Thời gian chờ 7 6 5

Dmg up.png
Quái Lực C
Tăng sức tấn công của bản thân trong 1 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Attackup.png Tấn công + 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 30%
Thời gian chờ 7 6 5

Dmg up.png
Quái Lực C-
Tăng sức tấn công của bản thân trong 1 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Attackup.png Tấn công + 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 28%
Thời gian chờ 7 6 5

Quyết Tâm Thép

Shieldbreak.png
Quyết Tâm Thép EX
Invinciblepierce.png Tấn công bỏ qua Bất Hoại trong 1 lượt.
Tăng tấn công của bản thân trong 1 lượt.
Tăng kháng debuff của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Attackup.png Tấn công + 30% 32% 34% 36% 38% 40% 42% 44% 46% 50%
Resistanceup.png Kháng debuff + 14% 15.8% 17.6% 19.4% 21.2% 23% 24.8% 26.6% 28.4% 32%
Thời gian chờ 8 7 6

Summer Catastrophe

Dmg up.png
Summer Catastrophe EX
Tăng sức tấn công của toàn đội trong 3 lượt.
Tăng khả năng tạo sao của toàn đội trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Attackup.png Tấn công + 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 20%
Stargainup.png Tỉ lệ tạo sao + 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 30%
Thời gian chờ 7 6 5

Summer Sweeper!

Dmg up.png
Summer Sweeper! A
Tăng sức tấn công của bản thân trong 3 lượt.
Tăng tính năng thẻ Quick toàn đội trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Attackup.png Tấn công + 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 30%
Quickupstatus.png Quick + 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 20%
Thời gian chờ 8 7 6

Sự Bảo Hộ Của Đức Tin

Debuffres.png
Sự Bảo Hộ Của Đức Tin A+++
Tăng kháng debuff bản thân trong 3 lượt.
Hồi HP bản thân.
Tăng phòng thủ bản thân trong 1 lượt.
Tăng sức tấn công bản thân trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Resistanceup.png Kháng debuff + 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 100%
HealEffect.png HP hồi + 1000 1150 1300 1450 1600 1750 1900 2050 2200 2500
Defenseup.png Phòng thủ + 20% 22% 24% 26% 28% 30% 32% 34% 36% 40%
Attackup.png Tấn công + 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 20%
Thời gian chờ 7 6 5

Debuffres.png
Sự Bảo Hộ Của Đức Tin A
Tăng kháng debuff bản thân trong 3 lượt.
Hồi HP bản thân.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Resistanceup.png Kháng debuff + 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 100%
HealEffect.png HP hồi + 1000 1150 1300 1450 1600 1750 1900 2050 2200 2500
Thời gian chờ 7 6 5

Sự Dạy Dỗ Của Nữ Hoàng

Dmg up.png
Sự Dạy Dỗ Của Nữ Hoàng A
Tăng tấn công của toàn đội trong 3 lượt. UpgradeIconText.png
Tăng thêm tấn công của đồng đội Nam trong 3 lượt. UpgradeIconText.png
Hồi phục HP bản thân. UpgradeIconText.png
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Attackup.png Tấn công + 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 20%
Attackup.png Nam Tấn công + 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 20%
HealEffect.png Hồi máu + 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
Thời gian chờ 7 6 5

Sự Phối Hợp

Sự Phối Hợp

Sự Sủng Ái Của Nữ Thần

Atk def up.png
Sự Sủng Ái Của Nữ Thần EX
Tăng phòng thủ của bản thân trong 1 lượt.
Attackup.png Tăng tấn công của bản thân thêm 20% trong 3 lượt.
Resistanceup.png
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Defenseup.png Phòng thủ + 30% 32% 34% 36% 38% 40% 42% 44% 46% 50%
Thời gian chờ 7 6 5

Sự Thất Thường Của Nữ Thần

Tải Vừa Phải

Dmg up.png
Tải Vừa Phải C
Tăng sức tấn công của bản thân trong 3 lượt.
Tăng sát thương NP của bản thân trong 3 lượt.
Burn.png Thiêu đốt bản thân với 200 sát thương trong 5 lượt [Điểm trừ]
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Attackup.png Sức tấn công + 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 20%
Nppowerup.png Sát thương NP + 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 20%
Thời gian chờ 7 6 5

Thánh Nữ Bên Bờ Biển

Thánh Nữ Bên Bờ Biển

Thể Chất Kẻ Ngược Đãi

Dmg up.png
Thể Chất Kẻ Ngược Đãi A
Tăng sức tấn công bản thân trong 3 lượt.
Defensedown.png Giảm phòng thủ bản thân đi 10% trong 3 lượt.[Điểm trừ]
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Attackup.png Tấn công + 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 30%
Thời gian chờ 7 6 5

Thủy Nguyệt

Dodge.png
Thủy Nguyệt B
Avoid.png Nhận trạng thái Né tránh trong 1 lượt
Tăng sát thương của bản thân trong 1 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Attackup.png Sất thương + 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 20%
Thời gian chờ 8 7 6

Trái Tim Sắt Nhạo Báng

Dmg up.png
Trái Tim Sắt Nhạo Báng A
Tăng sức tấn công bản thân trong 3 đòn tấn công, duy trì 5 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Attackup.png Tấn công + 20% 22% 24% 26% 28% 30% 32% 34% 36% 40%
Thời gian chờ 7 6 5


Trash & Crash

Atk def up.png
Trash & Crash EX
Tăng sức tấn công bản thân trong 3 lượt.
Invinciblepierce.png Nhận hiệu ứng bỏ qua bất hoại trong 3 lượt.
Debuffatk.png Instapowerup.png Có 10% cơ hội gây đột tử kẻ địch khi tấn công 1 lần trong 3 lượt.
Tăng phòng thủ bản thân trong 1 lượt.
Stunstatus.png Gây choáng lên bản thân trong 1 lượt. [Điểm trừ]
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Attackup.png Sát thương + 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 30%
Defenseup.png Phòng thủ + 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 30%
Thời gian chờ 8 7 6

Trí Tuệ Thiên Phú

Guts.png
Trí Tuệ Thiên Phú EX
Nhận trạng thái hồi sinh 1 lần, kéo dài 3 lượt.
Có 80% cơ hội tăng phòng thủ của bản thân trong 3 lượt.
Có 80% cơ hội tăng sát thương NP của bản thân trong 1 lượt. UpgradeIconText.png
Tăng sức tấn công của bản thân trong 3 lượt. UpgradeIconText.png
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gutsstatus.png Hồi với với 1000 HP 1200 HP 1400 HP 1600 HP 1800 HP 2000 HP 2200 HP 2400 HP 2600 HP 3000 HP
Defenseup.png Phòng thủ + 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 30%
Nppowerup.png Sát thương NP + 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 30%
Attackup.png Tấn công + 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 20%
Thời gian chờ 7 6 5
Guts.png
Trí Tuệ Thiên Phú EX
Nhận trạng thái hồi sinh 1 lần, kéo dài 3 lượt.
Có 85% cơ hội tăng phòng thủ của bản thân trong 3 lượt.
Có 85% cơ hội tăng sát thương NP của bản thân trong 1 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gutsstatus.png Hồi sinh với 1000 HP 1200 HP 1400 HP 1600 HP 1800 HP 2000 HP 2200 HP 2400 HP 2600 HP 3000 HP
Defenseup.png Phòng thủ + 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 30%
Nppowerup.png Sát thương NP + 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 30%
Thời gian chờ 7 6 5
Guts.png
Trí Tuệ Thiên Phú A
Nhận trạng thái hồi sinh 1 lần, kéo dài 3 lượt.
Có 80% cơ hội tăng phòng thủ của bản thân trong 3 lượt.
Có 80% cơ hội tăng sát thương NP của bản thân trong 1 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gutsstatus.png Hồi sinh với 1000 HP 1200 HP 1400 HP 1600 HP 1800 HP 2000 HP 2200 HP 2400 HP 2600 HP 3000 HP
Defenseup.png Phòng thủ + 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 30%
Nppowerup.png Sát thương NP + 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 30%
Thời gian chờ 7 6 5

Tro Tàn Của Kama

Dmg up.png
Tro Tàn Của Kama EX
Tăng sức tấn công của bản thân trong 1 lượt.
Tăng phòng thủ của bản thân trong 1 lượt.
Tăng khả năng tạo sao của bản thân trong 1 lượt.
Tăng kháng debuff của bản thân trong 1 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Attackup.png Tấn công + 30% 32% 34% 36% 38% 40% 42% 44% 46% 50%
Defenseup.png Phòng thủ + 30% 32% 34% 36% 38% 40% 42% 44% 46% 50%
Stargainup.png Khả năng tạo sao + 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 100%
Resistanceup.png Kháng debuff + 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 100%
Thời gian chờ 7 6 5

Truyền Thuyết Về Người Hùng Đỏ Thẫm

Uy Tín Lãnh Đạo

Uy Tín Lãnh Đạo Bạo Dâm

Uy Tín Lãnh Đạo Của Nữ Hoàng

Uy Tín Lãnh Đạo Của Trí Tuệ Xấu Xa

Uy Tín Lãnh Đạo Mộng Ảo

Vân Diệu

Dmg up.png
Vân Diệu B
Tăng sức tấn công bản thân trong 3 lượt.
Tăng kháng debuff tinh thần của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Attackup.png Tấn công + 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 25%
Resistanceup.png Kháng debuff + 18% 19.8% 21.6% 23.4% 25.2% 27% 28.8% 30.6% 32.4% 36%
Thời gian chờ 7 6 5

Vương Đạo Trên Cát Nóng

Dmg up.png
Vương Đạo Trên Cát Nóng A
Tăng sức tấn công của bản thân trong 3 lượt.
Tăng sát thương NP của bản thân trong 3 lượt.
Tăng khả năng sạc NP của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Attackup.png Tấn công + 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 30%
Nppowerup.png Sát thương NP + 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 20%
Npchargeup.png Khả năng sạc NP + 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 30%
Thời gian chờ 8 7 6

Yêu Ma Tộc Quỷ

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.