FANDOM


CE này chỉ có thể nhận được khi Triệu hồi bằng Điểm bạn bè.
CE này không thể nhận được nữa từ khi Ra mắt chương Anastasia.

Hiệu ứng

Artsup
Hiệu ứng thường
Tăng tính năng thẻ Arts của người đeo thêm 3%.
Hiệu ứng sau khi tiến hóa tối đa
Tăng tính năng thẻ Arts của người đeo thêm 5%.

Thông tin chi tiết

文明の担い手。
技術とは人の可能性である。
Bệ đỡ của nền văn minh.
Kĩ thuật chính là khả năng của con người.

Những thẻ có hiệu ứng tương tự

Bản mẫu:Similarce


Thực hiện

  • Dịch: Bạch Dạ
  • PR: Âm Châm
  • Trình bày: FGO Wikia Eng, Âm Châm
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.