Guts.png
Kích Thích Huyết Mạch A
Nhận trạng thái hồi sinh 1 lần, kéo dài 5 lượt.
Tăng giới hạn HP tối đa của bản thân trong 5 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gutsstatus.png Hồi sinh với 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 2000
Maxhpup.png HP tối đa + 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 3000
Thời gian chờ 9 8 7
Servant sở hữu kĩ năng
S184.png

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.