FANDOM


Critdmg
Kích Động EX
Tăng sát thương chí mạng của một đồng đội bất kì trong 3 lượt.
Defensedown Giảm phòng thủ của đồng đội đó 20% trong 3 lượt. [Điểm trừ]
Cấp 12345678910
Critdmgup Sát thương chí mạng + 20%22%24%26%28%30%32%34%36%40%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Caesaricon

Critdmg
Kích Động EX
Tăng sát thương chí mạng của một đồng đội bất kì trong 3 lượt.
Tăng khả năng tạo sao của đồng đội đó trong 3 lượt. UpgradeIconText
Defensedown Giảm phòng thủ của đồng đội đó 20% trong 3 lượt. [Điểm trừ]
Cấp 12345678910
Critdmgup Sát thương chí mạng + 20%22%24%26%28%30%32%34%36%40%
Stargainup Tạo sao + 50%55%60%65%70%75%80%85%90%100%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Caesaricon

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.