FANDOM


Heal
Kì Tích D+
Hồi HP toàn đội. UpgradeIconText
Xóa debuff cho toàn đội.
Cấp 12345678910
HealEffect HP hồi + 1000110012001300140015001600170018002000
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Marthaicon

Heal
Kì Tích D
Hồi HP toàn đội.
Xóa debuff cho toàn đội.
Cấp 12345678910
HealEffect HP hồi + 3004205406607809001020114012601500
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Marthaicon

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.