Heal.png
Kì Tích D+
Hồi HP toàn đội. UpgradeIconText.png
Xóa debuff cho toàn đội.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
HealEffect.png HP hồi + 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 2000
Thời gian chờ 8 7 6
Servant sở hữu kĩ năng
Marthaicon.png

Heal.png
Kì Tích D
Hồi HP toàn đội.
Xóa debuff cho toàn đội.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
HealEffect.png HP hồi + 300 420 540 660 780 900 1020 1140 1260 1500
Thời gian chờ 8 7 6
Servant sở hữu kĩ năng
Marthaicon.png

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.