FANDOM


Artsup
Kì Nghỉ Hè Của Đại Tá B
Tăng hiệu năng thẻ Arts của bản thân trong 1 lượt.
DebuffimmuneTự miễn Debuff trong 1 lần, 5 lượt.
Cấp 12345678910
Artsupstatus Arts + 20%22%24%26%28%30%32%34%36%40%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
S180
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.