FANDOM


Quickup
Imaginary Around (Kĩ năng) EX
Tăng tính năng thẻ Quick của bản thân trong 3 lượt.
Tăng khả năng sạc NP của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Quickupstatus Quick + 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Npchargeup Khả năng sạc NP + 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Icon Servant 183

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.