Hiệu ứng

Quickup.png
Hiệu ứng thường
Tăng tính năng thẻ Quick của người đeo thêm 25%.
Hiệu ứng sau khi tiến hóa tối đa
Tăng tính năng thẻ Quick của người đeo thêm 30%.

Thông tin chi tiết

空想こそ自由の証。
影の虚数はいま、軽やかに駆ける風になる。
Ảo tưởng chính là minh chứng cho tự do.

Hư Số của bóng tối nay đã trở thành một cơn gió, có thể nhẹ nhàng lướt qua vạn vật.

Những thẻ có hiệu ứng tương tự

Thông tin bên lề

Thực hiện

  • Dịch: Trang Nhi
  • PR: Âm Châm, Hoàng Ngọc
  • Trình bày: FGO Wikia Eng, Âm Châm
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.