FANDOM


Shieldbreak
Huy Hiệu Tinh Tú Lấp Lánh EX
Invinciblepierce Bỏ qua trạng thái Bất hoại trong 3 lượt.
Tăng khả năng hút sao của bản thân trong 3 lượt.
Tăng phòng thủ của bản thân trong 3 lượt.
DelayedDebuff Nhận một buff trì hoãn.
Stunstatus Tự gây choáng bản thân trong 1 lượt sau 3 lượt. [Điểm trừ]
Cấp 12345678910
Critabsup Hút sao + 300%330%360%390%420%450%480%510%540%600%
Defenseup Phòng thủ + 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Icon Servant 197

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.