FANDOM


Medjed
Huấn Luyện A
Giảm thời gian chờ hồi kĩ năng của một đồng đội bất kì đi 1 lượt.
Tăng khả năng tạo sao của đồng đội đó trong 3 lượt.
Gây 1000 sát thương lên đồng đội đó. [Điểm trừ]
Cấp 12345678910
Stargainup Tạo sao + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
S179
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.