FANDOM


Hiệu ứng trạng thái, cũng thường được gọi là buff và debuff, là những hiệu ứng đặc biệt có thể ảnh hưởng đến trạng thái của Servant hoặc của đối phương hoặc diễn biến trận chiến.

Buffs

Buffs là những hiệu ứng có khuynh hướng tích cực lên các Servant.

Icon Name Effect
Attackup ATK up Tăng sức tấn công.
Defenseup DEF up Tăng khả năng phòng thủ..
Statusup DEBUFF up Tăng khả năng debuff.
Resistanceup RES up Tăng khả năng kháng debuff.
Quickupstatus Quick up Tăng sức mạnh của đòn Quick.
Artsupstatus Arts up Tăng sức mạnh của đòn Arts.
Busterupstatus Buster up Tăng sức mạnh của đòn Buster.
Hpregen HP Regen Tăng HP ở cuối mỗi lượt.
Stargainturn Star Regen Tăng số lượng Critical Stars ở cuối mỗi lượt.
Npgainturn NP Regen Tăng thanh NP ở cuối mỗi lượt.
Invincible Invincible Ngăn chặn sát thương trực tiếp.
Avoid Evade Ngăn chặn sát thương trực tiếp.
Gutsstatus Guts Hồi sinh lại servant với 1 lượng HP nếu bị đánh bại.
Powerup Damage up Tăng mức sát thương.
Defenseup Damage resist Giảm sát thương trực tiếp.
Stargainup Star gather up Tăng khả năng tạo critical star.
Critabsup Star absorb up Tăng khả năng hấp thu critical star.
Critdmgup Crit Dmg up Tăng critical damage.
Npchargeup NP gather up tăng khả năng nạp thanh NP cho servant.
Nppowerup NP up Tăng sát thương cho Noble Phantasm.
Invinciblepierce Pierce Invincible Bỏ qua hiệu ứng Invincible và Evade của đối phương.
Surehit Sure Hit Bỏ qua hiệu ứng Evasion.
Unknowngender Looks of Loveliness Giới tính của Servant sẽ không thể xác định. Không thể sử dụng trong game
Debuffimmune Debuff Immune Servant không bị ảnh hưởng bơi debuff.
Tauntstatus Taunt Kẻ địch sẽ phải tấn công vào servent có hiệu ứng này.
Critchnup Critical Chance up (Chỉ áp dụng cho đối phương)
Tăng tỷ lệ đánh đòn critical.

Debuffs

Debuffs là những tác động có khuynh hướng tiêu cực đến Servant.

Icon Name Effect
Attackdown ATK down Giảm sức tấn công.
Defensedown DEF down Giảm khả năng phòng thủ.
Statusdown DEBUFF down Giảm khả năng debuff.
Resistancedown RES down Giảm khả năng kháng debuff.
Resistancedown DEATH down Giảm khả năng kháng instant death resistance.
Quickdown Quick down Giảm sức mạnh của đòn Quick.
Artsdown Arts down Giảm sức mạnh của đòn Arts.
Busterdown Buster down Giảm sức mạnh của đòn Buster.
Burn Burn Servant nhận sát thương ở cuối mỗi lượt. Sát thương có thể giết chết Servant.
Poison Poison Servant nhận sát thương ở cuối mỗi lượt. Sát thương không giết chết servant.
Curse Curse Servant nhận sát thương ở cuối mỗi lượt. Có thể chồng chất. Sát thương có thể giết chết Servant.
25px NP Loss Thanh NP giảm ở cuối mỗi lượt.
Stunstatus Stun Servant không thể tấn công hay sử dụng skill trong một lượt.
Charmstatus Charm Servant không thể tấn công hay sử dụng skill trong một lượt.
Powerdown Damage down Giảm mức sát thương.
Stargaindown Star gather down Giảm khả năng tạo critical star.
Critabsdown Star absorb down Giảm khả năng hấp thu critical star.
Critdmgdown Crit Dmg down Giảm critical damage.
Npchargedown NP gather down Giảm khả năng nạp thanh NP của servant.
Nppowerdown NP down Giảm sát thương của Noble Phantasm.
Npseal NP Seal Servant không thể sử dụng Noble Phantasm.
Skillseal Skill Seal Servant không thể sử dụng Skill.
Dragontrait Dragon Servant sẽ có đặc tính [Dragon].
Critchndown Critical Chance down (Chỉ áp dụng cho đối phương)
Giảm tỷ lệ đánh đòn critical.

Trivia

  • Instant Death không phải debuff. Servant và đối phương có một chỉ số stat Resist Death riêng so với Debuff Resist. Các hiệu ứng nào ngăn chặn debuff thì không thể ngăn chặn Instant Death.
  • Servant và đối phương có thể bị đánh bại nhờ hiệu ứng Burn khi thanh HP giảm về 0.
  • Taunt có thể làm việc khai triển Noble Phantasm của kẻ thù Servant bị thất bại, nhưng vẫn làm cạn thanh NP.
    • Cần phải xác nhận lại! Vì đôi khi hiệu ứng này xảy ra, đôi khi lại không.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.