FANDOM


CritTurn
Hiệp Sĩ Không Chết Tay Không A++
Nhận sao mỗi lượt trong 3 lượt.
Tăng sát thương chí mạng của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Stargainturn Sao + 567891011121315
Critdmgup Sát thương chí mạng + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Lancelot Saber icon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.