Wikia Fate Grand Order Việt Nam
CritTurn.png
Hiệp Sĩ Không Chết Tay Không A++
Nhận sao mỗi lượt trong 3 lượt.
Tăng sát thương chí mạng của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Stargainturn.png Sao + 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15
Critdmgup.png Sát thương chí mạng + 30% 32% 34% 36% 38% 40% 42% 44% 46% 50%
Thời gian chờ 8 7 6
Servant sở hữu kĩ năng
Lancelot Saber icon.png
Bản mẫu:Tooltip Lancelot (Saber)