Taunt.png
Hiệp Sĩ Hộ Vệ A+
Tauntstatus.png Khiêu khích địch tấn công bản thân trong 3 lượt

Tăng phòng thủ của bản thân trong 3 lượt.

Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Defenseup.png Phòng thủ + 20% 22% 24% 26% 28% 30% 32% 34% 36% 40%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
Georgeicon.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.