FANDOM


Dmg up
Hiện Thân Của Cái Đẹp B
Tăng sức tấn công toàn đội trong 3 lượt.
Tăng sát thương chí mạng toàn đội trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Critdmgup Sát thương chí mạng + 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Ishtar icon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.