FANDOM


Critdmg
Hiến Dâng Sự Bất Tử EX
Tăng sát thương chí mạng của toàn đội trong 3 lượt.
Nhận sao.
Tự gây 500 sát thương lên bản thân. [Điểm trừ]
Cấp 12345678910
Critdmgup Sát thương chí mạng + 30%32%33%34%35%40%42%44%46%50%
GainStars Sao + 567891011121315
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
ChironIcon

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.