Critdmg.png
Hiến Dâng Sự Bất Tử EX
Tăng sát thương chí mạng của toàn đội trong 3 lượt.
Nhận sao.
Tự gây 500 sát thương lên bản thân. [Điểm trừ]
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Critdmgup.png Sát thương chí mạng + 30% 32% 33% 34% 35% 40% 42% 44% 46% 50%
GainStars.png Sao + 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
ChironIcon.png

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.