FANDOM


CE này chỉ có thể nhận được khi Triệu hồi bằng Điểm bạn bè.
CE này không thể nhận được nữa từ khi Ra mắt chương Anastasia.

Hiệu ứng

Busterup
Hiệu ứng thường
Tăng tính năng thẻ Buster của người đeo thêm 3%.
Hiệu ứng sau khi tiến hóa tối đa
Tăng tính năng thẻ Buster của người đeo thêm 5%.

Thông tin chi tiết

崩壊せよ。

新生の時は来たれり。

Hãy hủy diệt.

Thời khắc Tân sinh đã đến rồi.

Những thẻ có hiệu ứng tương tự

Bản mẫu:Similarce

Thực hiện

  • Dịch: Bạch Dạ
  • PR: Âm Châm
  • Trình bày: FGO Wikia Eng, Âm Châm
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.