FANDOM


Debuffres
Hỡi Cực Tinh, Hãy Dẫn Lối B
Tăng tỉ lệ buff thành công cho một đồng minh trong 3 lượt.
Khi có 10 sao hoặc hơn, tăng sát thương chí mạng cho đồng đội đó trong 3 lượt.
Khi có 20 sao hoặc hơn, tăng hút sao cho đồng đội đó trong 3 lượt.
Avoid Khi có 30 sao hoặc hơn, đồng đội đó nhận trạng thái Né Tránh trong 1 lượt.
Invinciblepierce Khi có 40 sao hoặc hơn, đồng đội nhận trạng thái Xuyên Bất Hoại.
Khi có 50 sao hoặc hơn, sạc thanh NP đồng đội đó.
(Hiệu ứng ở dưới sẽ bao gồm hiệu ứng ở trên)
Cấp 12345678910
Transparent Tỉ lệ thành công + 20%22%24%26%28%30%32%34%36%40%
Critdmgup Sát thương chí mạng + 20%22%24%26%28%30%32%34%36%40%
Critabsup Hút sao + 500%600%700%800%900%1000%1100%1200%1300%1500%
NpCharge NP + 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Icon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.