FANDOM


Charm
Hồng Nhan Mĩ Thiếu Niên B
Có cơ hội mê hoặc một kẻ địch mang đặc tính hình người trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Charmstatus Cơ hội mê hoặc + 50%53%56%59%62%65%68%71%74%80%
Thời gian chờ 9 87
Servant sở hữu kĩ năng
Alexandericon

Class-Rider-Silver

Alexander

3✪


Alexandericon
Tên tiếng Nhật
アレキサンダー
ATK HP
1366/7356 1979/8640
ATK lvl 100 HP lvl 100
9955 11714
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Man Neutral ・ Good
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Divine, Greek Mythology Males, Humanoid, King, Male, Riding, Servant, Weak to Enuma Elish Deals damage to all enemies.
(OC) Gain critical stars.
Thẻ mệnh lệnh: QQAAB
Loại thẻ Bảo Khí :
Quick

Charm
Hồng Nhan Mĩ Thiếu Niên C
Có cơ hội mê hoặc một kẻ địch mang hình người trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Charmstatus Cơ hội mê hoặc + 45%48%51%54%57%60%63%66%69%75%
Thời gian chờ 9 87
Servant sở hữu kĩ năng
Bản mẫu:Ko-Gil

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.